دوره و شماره: دوره 52، شماره 1 - شماره پیاپی 99، فروردین 1401، صفحه 1-66