دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 101، مهر 1401، صفحه 147-215 
Design and fabrication of a microfluidic chip for oocyte denudation.

صفحه 189-194

10.22034/tjee.2022.15541

فیروز صفائی فر؛ جواد کرمدل؛ هادی ولادی؛ محمد فلاح تفتی


An MLP-based Deep Learning Approach for Detecting DDoS Attacks

صفحه 195-204

10.22034/tjee.2022.15567

مجتبی واسو جویباری؛ احسان عطائی؛ مصطفی بستام


Adaptive Gaussian Density Distance for Clustering

صفحه 205-215

10.22034/tjee.2022.15642

مهدی یزدیان دهکردی؛ فرزانه نادی؛ سولماز عباسی