دوره و شماره: دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 102، دی 1401، صفحه 217-291 
Topic Detection on COVID-19 Tweets: A Comparative Study on Clustering and Transfer Learning Models

صفحه 281-291

10.22034/tjee.2022.15744

الناز زعفرانی معطر؛ محمدرضا کنگاوری؛ امیر مسعود رحمانی