دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 100، تیر 1401، صفحه 67-146