رویکردی جدید بر توسعه پست‌های فوق‌توزیع مبتنی بر وزن‌دهی فازی ویژگی‌های الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند