تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان

نویسندگان

1 قطب علمی اتوماسیون و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف