استفاده از بینای استریو به منظور ارائه یک سامانه واقعیت افزوده مبتنی بر بینایی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعنی خواجه نصیرالدین طوسی