کاهش ریپل گشتاور در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغدیه‌شده با مبدل ماتریسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بابل

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بابل

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خوانجه نصیرالدین طوسی