یک مبدل جدید سوئیچ کاهش یافته برای اتصال دو منبع تولید پراکنده به شبکه قدرت

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی برق - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکتری گروه مهندسی برق - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان