الگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل مساله بازیابی در شبکه‌های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف‌بار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه کردستان

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه کردستان