حفاظت ناحیه گسترده به‌منظور پیشگیری از فروپاشی ولتاژ به‌کمک یک شاخص ترکیبی به‌هنگام جدید

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق قدرت دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق قدرت دانشگاه لرستان

3 مربی دانشکده فنی و مهندسی - گروه برق قدرت دانشگاه لرستان