افزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت با جایابی UPFC براساس ضریب مانده و مدهای بحرانی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی