روش جدید برای تخمین عمر باقی‌مانده ترانفورماتورهای قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز