رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخل‌های غیرخطی در سیستم‌های قدرت بزرگ تحت استرس

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزه وار

2 استاد گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد