تعیین مقدار و موقعیت بهینه نصب ادوات FACTS با در نظر گرفتن تابع هدف چندمنظوره و ترکیب آبکاری فولاد با برنامه‌ریزی آرمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران