استفاده از مشخصه‌های آماری داده‌ها و پردازش بلوکی برای قطعه‌بندی تصاویر

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

2 دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی بابل