دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 62، آذر 1390 
کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن

صفحه 1-11

داود قنبری؛ نویدرضا ابجدی؛ غلامرضا عرب مارکده؛ جعفر سلطانی