تعیین یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان برای آنالیز حالت‌های گذرای الکترومغناطیسی در طی خطاهای الکتریکی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید چمران اهواز