کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی, دانشگاه شهرکرد

2 استادیار دانشکده فنی مهندسی, دانشگاه شهرکرد

3 استاد دانشکده مهندسی برق, دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر