بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های بادی با استفاده از نیروگاه‌های تلمبه‌ای-ذخیره‌ای به منظور کاهش عدم قطعیت در عملکرد آنان در بازار برق

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان