دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 61، خرداد 1390