دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 60، پاییز 1389 
5. روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی

صفحه 51-62

اسما شمسی گوشکی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام‌آبادی‌پور؛ محمدشهرام معین


6. بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه‌ای-ذخیره‌ای در بازار روز-پیش و خدمات جانبی

صفحه 63-75

زهره فرقانی؛ رحمت‌الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ معین پرستگاری