دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 60، آذر 1389 
روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی

صفحه 51-62

اسما شمسی گوشکی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام‌آبادی‌پور؛ محمدشهرام معین