جهت‌یابی چندگوینده با استفاده از نمونه‌برداری فشرده مبتنی بر فاز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مخابرات-سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار گروه مخابرات-سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران