دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 59، خرداد 1389 
حل سینماتیک وارون روبات‌های فرافزونه‌ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی

صفحه 57-68

محمدامین نعمت‌اللهی؛ سید علی‌اکبر صفوی؛ محمدعلی حاج‌عباسی؛ محمدرحیم همتیان