روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان