دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 66، آذر 1392