دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 65، خرداد 1392 
طراحی کنترل‌کننده عصبی-فازی نوع-2

صفحه 63-73

حسین مرادی فراهانی؛ جواد عسگری