بهبود عملکرد رله‌های دیستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز