استفاده از الگوریتم زنبورهای عسل برای بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال توان بدون تماس به روش القایی برای شارژ خودروهای الکتریکی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی دکترای گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان