کنترل ازدحام مبتنی بر تخمین در شبکه‌های موردی بی‌سیم

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 مربی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاه اردبیل