یک روش هوشمند تشخیص جزیره در شبکه‌ی توزیع دارای تولیدات پراکنده مبتنی بر تبدیل موجک و نزدیک‌ترین K-همسایگی (KNN)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی،‌ دانشگاه شهید چمران

2 دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران

3 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران