یادگیری رفتار مقاوم در مقابل تغییرات محیطی و خرابی حسگرهای روبات سیار، با استفاده از شبکه بیزین پویای مبتنی بر داده

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر