دوره و شماره: دوره 51، شماره 1 - شماره پیاپی 95، اردیبهشت 1400، صفحه 1-148 
Alpha particle spectrometry with CMOS webcam and a SBC

صفحه 27-32

R. Hashemzadeh؛ S. Ashrafi؛ H. Naghshara؛ H. Kasani