دوره و شماره: دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 97، آبان 1400، صفحه 303-380 

علمی-پژوهشی

Optimal Robust Control Based on State-Dependent Differential Riccati Equation with Application on Ducted Fan Aircraft

صفحه 303-313

محمد عباسی؛ سید سجاد موسی پور؛ سید سعید اله مرتضوی


Influence Maximization using Time Delay based Harmonic Centrality in Social Networks

صفحه 359-370

سلمان مختارزاده؛ بهزاد زمانی دهکردی؛ محمد مصلح؛ علی براتی