کنترل خود تنظیم هوشمند یک جسم شش درجه آزادی زیر آب

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, دانشگاه شیراز