ارائه محیطی مبتنی بر TLM-2.0 برای مدل‌سازی کارآیی معماری ارتباطات در سیستم‌های برچیپ

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،‌ دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز