موضوعات = مهندسی پزشکی
Task Placement in Fog Computing Considering User Mobility and Overload

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16970

سمیرا انصاری مقدم؛ سمیرا نوفرستی؛ مهری رجائی


ارزیابی مدیریت اعتماد درشبکه‌های اجتماعی با استفاده از نظریه شواهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16983

جواد حمیدزاده؛ عبدالرضا عبدالسلامی؛ امیر دهکی طرقی؛ منا زنده دل