نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌پذیری نرم‌افزار بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]

ا

 • اژه‏های کلیدی: سیگنال EEG شناسایی صرع بر اساس بهینه‌سازی ویژگی‌های ادغامی تبدیل هارتلی با مدل ترکیبی MLP و GA همراه با استراتژی یادگیری ممتیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • الگوریتم PRESENT-80 بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]
 • الگوریتم بهبود جستجوی گرانشی پیش‌بینی قیمت روزانه برق با شبکه عصبی بهبودیافته مبتنی بر تبدیل موجک و روش آشوبناک جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 103-113]
 • الگوریتم پرندگان ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]
 • الگوریتم حداقل میانگین مربعات افزایشی طول‌متغیر افزایش همگرایی شبکه‌های تطبیقی با لینک‌های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع‌شده افزایشی طول متغیر [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • الگوریتم خفاش طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • الگوریتم ژنتیک با استراتژی یادگیری ممتیک شناسایی صرع بر اساس بهینه‌سازی ویژگی‌های ادغامی تبدیل هارتلی با مدل ترکیبی MLP و GA همراه با استراتژی یادگیری ممتیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • الگوریتم‌های بلوکی سبک‌وزن بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]
 • انفجار فضای حالت ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]

ب

 • بازنمونه برداری ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • برق‌گیر بررسی تزریق لایه ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برق‌گیر و طراحی بهینه ابعاد آن با هدف توزیع یکنواخت میدان [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 47-54]
 • بسط سری ولترا کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]
 • بهبود محلیت داده ها کاشی‌بندی حلقه‌های تودرتو با در نظر گرفتن محلیت داده‌ها به‌منظور اجرای موازی بر روی پردازنده‌های چندهسته‌ای [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • بهساز یکپارچه کیفیت توان استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]
 • بهینه‌سازی اجتماع ذرات بررسی تزریق لایه ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برق‌گیر و طراحی بهینه ابعاد آن با هدف توزیع یکنواخت میدان [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 47-54]

پ

 • پایگاه دانش ارائه یک سیستم توصیه‌گر ترکیبی برای تجارت الکترونیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 85-91]
 • پالایش گروهی ارائه یک سیستم توصیه‌گر ترکیبی برای تجارت الکترونیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 85-91]
 • پراش طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • پیش‌بینی آسیب‌پذیری بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]
 • پیش‌بینی بلندمدت بار ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • پیش‌بینی خطا بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]

ت

 • تابع لیاپانوفی کنترل ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 93-102]
 • تأخیر زمانی نامعین طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی سیگنال های راه دور [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • تبدیل S یک روش جدید برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل S [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 37-49]
 • تبدیل موجک پیش‌بینی قیمت روزانه برق با شبکه عصبی بهبودیافته مبتنی بر تبدیل موجک و روش آشوبناک جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 103-113]
 • تبدیل موجک الگوریتم حذف Speckle با قابلیت حفظ لبه برای تصاویر سنجش‌ازدور رادار روزنه ترکیبی با استفاده از تبدیل چندمقیاسه‌ی Curvelet و آستانه‌گذاری وفقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 153-161]
 • تبدیل موجک مختلط Dual-Tree شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 79-87]
 • تجزیه موجک ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • تخمین پارامترها ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • تصاویر چندفوکوسه ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 115-125]
 • تصاویر ساختاری و عملکردی افزایش کیفیت ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از ترکیب موجک گابور و مدل شبکیه [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 23-35]
 • تصدیق سازگاری ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 115-125]
 • تصویر ارسال تصویر از طریق سیستم‌های چند ورودی–چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 139-152]
 • توان تفکیک افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 211-221]
 • توری طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • توزیع توان ارسالی ارسال تصویر از طریق سیستم‌های چند ورودی–چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 139-152]
 • توزیع میدان الکتریکی بررسی تزریق لایه ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برق‌گیر و طراحی بهینه ابعاد آن با هدف توزیع یکنواخت میدان [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 47-54]
 • تئوری توان لحظه‌ای استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]

ج

 • جبران سازی هارمونیکی استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]
 • جرثقیل هوایی دو درجه‌ی آزادی کنترل جرثقیل هوایی دو درجه ‌آزادی توسط کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 203-209]

ح

 • حداقل مربعات خطا ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • حذف نویز Speckle الگوریتم حذف Speckle با قابلیت حفظ لبه برای تصاویر سنجش‌ازدور رادار روزنه ترکیبی با استفاده از تبدیل چندمقیاسه‌ی Curvelet و آستانه‌گذاری وفقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 153-161]
 • حفاظت خطوط انتقال دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]
 • حمله مکعبی بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]

خ

 • خوشه‌بندی استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]

د

 • داده‌کاوی استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]
 • دستهبندی خطا دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

ر

 • ریپل گشتاور ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • ریزتحریک‌کننده عصبی روشی جدید برای طراحی ریزتحریک‌کننده‌های عصبی ایمن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 179-190]
 • ریزدانه اکسیدروی بررسی تزریق لایه ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برق‌گیر و طراحی بهینه ابعاد آن با هدف توزیع یکنواخت میدان [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 47-54]
 • روش بازطراحی لیاپانوفی طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]
 • روش غیرخطی طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]
 • روش کفایت صدق ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 93-102]

ز

 • زمان بندی کاشی ها کاشی‌بندی حلقه‌های تودرتو با در نظر گرفتن محلیت داده‌ها به‌منظور اجرای موازی بر روی پردازنده‌های چندهسته‌ای [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]

س

 • ساختار افزایشی افزایش همگرایی شبکه‌های تطبیقی با لینک‌های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع‌شده افزایشی طول متغیر [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • سیستم تبدیل گراف ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]
 • سیستم فازی دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]
 • سلف غیرخطی کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]

ش

 • شکل BACK-EMF ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • شکل‌دهی نویز افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 211-221]
 • شکل میانگین شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 79-87]

ص

 • صرع شناسایی صرع بر اساس بهینه‌سازی ویژگی‌های ادغامی تبدیل هارتلی با مدل ترکیبی MLP و GA همراه با استراتژی یادگیری ممتیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]

ض

 • ضعف امنیتی بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]

ط

 • طبقه‌بندی اغتشاشات یک روش جدید برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل S [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 37-49]
 • طراحی کم‌توان روشی جدید برای طراحی ریزتحریک‌کننده‌های عصبی ایمن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 179-190]

ع

 • عملگر انرژی تیجر دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

ف

 • فاصله باتاچاریا ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • فیدبک ترکیبی کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]
 • فیلترهای اکتیو قدرت استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]

ک

 • کاربرد کاوی وب استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]
 • کانایاما طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]
 • کاوش مخازن نرم‌افزاری بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]
 • کدینگ لایه‌ای ارسال تصویر از طریق سیستم‌های چند ورودی–چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 139-152]
 • کرنل گوسی ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • کنترل بهینه غیرخطی مقید ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 93-102]
 • کنترل زاویه قدرت استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]
 • کنترل‌کننده تناسبی رزونانسی کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]
 • کنترل کننده محدوده وسیع (WAC) طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی سیگنال های راه دور [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • کنترل مقاوم طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی سیگنال های راه دور [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • کوتاهی گام آهنربا ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]

ل

 • لغزش طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]
 • لینک‌های نویزی افزایش همگرایی شبکه‌های تطبیقی با لینک‌های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع‌شده افزایشی طول متغیر [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]

م

 • متعادل‌سازی بار روشی جدید برای طراحی ریزتحریک‌کننده‌های عصبی ایمن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 179-190]
 • محدودیت ارائه یک سیستم توصیه‌گر ترکیبی برای تجارت الکترونیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 85-91]
 • مدل‌سازی ریاضی ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • مدل شبکیه افزایش کیفیت ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از ترکیب موجک گابور و مدل شبکیه [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 23-35]
 • مدل مارکوف استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]
 • مدل نامزد ذرات ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • مدل هدف ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • موازی سازی حلقه های تودرتو کاشی‌بندی حلقه‌های تودرتو با در نظر گرفتن محلیت داده‌ها به‌منظور اجرای موازی بر روی پردازنده‌های چندهسته‌ای [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • موتور BLDC نوعIPM ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • موجک گابور افزایش کیفیت ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از ترکیب موجک گابور و مدل شبکیه [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 23-35]

ن

 • نامتعادلی ولتاژ استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]
 • نا‌معینی کنترل جرثقیل هوایی دو درجه ‌آزادی توسط کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 203-209]
 • نرمالیزاسیون هندسی شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 79-87]
 • نظریه آشوب پیش‌بینی قیمت روزانه برق با شبکه عصبی بهبودیافته مبتنی بر تبدیل موجک و روش آشوبناک جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 103-113]
 • نویز کوانتایی سازی افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 211-221]
 • نوسانات شدید تکراری کنترل جرثقیل هوایی دو درجه ‌آزادی توسط کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 203-209]
 • نوسان‌ساز حلقوی افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 211-221]

و

ه

 • هیستوگرام وزن دارشده ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • همدوسی فاز ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 115-125]