ارسال تصویر از طریق سیستم‌های چند ورودی–چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین

2 فارغ التحصیل

چکیده

چکیده: ارسال داده از طریق سیستم‌های چند ورودی-چند خروجی (MIMO) به علت ویژگی‌هایی مانند نرخ ارسال داده بالا و هم‌چنین امکان ارسال مطمئن‌تر داده، ما را به این‌سو سوق می‌دهد که از آن در ارسال تصویر استفاده کنیم. در این مقاله ما از سیستم‌های MIMO در حالت V-BLAST برای ارسال تصویر استفاده می‌کنیم و با این تفاوت که در یکی از دو الگوریتم پیشنهادی توان ارسالی با توجه به اهمیت داده‌‌ها تخصیص می‌یابد و در الگوریتم پیشنهادی دیگر با توجه به حالت کانال‌ها در ارسال بخشی از اطلاعات، کانال‌ها برای ارسال بعدی برچسب‌گذاری می‌شوند. سپس با توجه به همین برچسب‌گذاری، توان‌های متفاوتی را به هر رشته برای ارسال در کانال مربوطه‌اش اختصاص می‌دهیم. عاقبت با توجه به همین توزیع نامتقارن توان ارسالی، مشاهده می‌گردد که تصویر دریافتی دارای PSNR مناسب‌تری است که همین امر باعث کاهش توان ارسالی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


[1]G. J. Foschini, “Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multi-element antennas,” Bell Laboratories Technical Journal, vol. 1, no. 2, pp. 41-59, 1996.
[2]V. Tarokh, H. Jafarkhani, and A. R. Calderbank, “Space-time block coding for wireless communications: Performance results,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 17, no. 3, pp. 451-460, 1999.
[3]V. Tarokh, N. Seshdari, and A. R. Calderbank, “Space-time codes for high data rate wireless communication: Performance criterion and code construction,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 44, no. 2, pp. 744-765, 1999.
[4]D. Song, and C. W. Chen, “Robust image transmission over MIMO space-time coded wireless systems,” Proceeding of SPIE, vol. 6250, pp. 1-8, 2006.
   [5]J. Song, and K. J. R. Liu, “Robust progressive image transmission over OFDM systems using space-time block Code,” IEEE Transactions on Multimedia, vol. 4, no. 3, pp. 394-406, 2002.
[6]R. Deepa, and D. K. Baskaran, “MIMO based efficient JPEG image transmission and reception by multistage receivers,” International Journal of Computer Applications, vol. 1, no. 15, pp. 13-23, 2010.
[7]M. F. Sabir, R. W. Heath, and A. C. Bovik, “Unequal power allocation for JPEG transmission over MIMO systems,” IEEE Transactions on Image Processing, vol. 19, no. 2, pp. 410-421, 2010.
[8]L. Cao, and C. W. Chen, “Robust image transmission based on wavelet tree coding and EREC,” IEEE International Conference on Image Processing, vol. 3, pp. 222-225, 2001.
[9]L. Cao, “Joint source and channel coding for image transmission over time varying channels,” IEEE International Conference on Communication Society, pp. 2660-2664, 2007.
[10]Y. Wang, and Q. F. Zhu, “Signal loss recovery in DCT-based image and video codecs,” SPIE Visual Communication and Image Processing, vol. 1605, pp. 667-678, 1991.
[11]A. K. Anhari, and L. Lampe, “Error Concealment for JPEG-Coded Image Transmission over Wireless Links,” Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering , IEEE, pp. 472-477, 2009.
[12]V. Debrunner, L. Debrunner, L. Wang, and S. Radhakrishnan, “Error control and concealment for image transmission,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 3, no. 1, pp. 2-9, 2000.
[13]L. M. B. Sierra, “Complexite et performance des recepteurs MIMO,” Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (E.N.S.T.), 2005.
[14]I. Berenguer, and X. Wang, “Space-time coding and signal processing for MIMO communications,” Journal Computer Science and Technology, vol. 18, no. 6, pp. 689-702, 2003.
[15]P. Wolniansky, G. Foschini, G. Golden, and R. Valenzuela, “V-BLAST: An architecture for realizing very high data rates over the rich-scattering channel,” Proceeding in International Symposium on Signals, Systems, and Electronics (ISSSE’98), pp. 295-300, 1998.
[16]K. Liu, and A. M. Sayeed, “An iterative extension of BLAST decoding algorithm for layered space-time signals”, IEEE Transactions on Communications, vol. 53, no. 10, pp. 1754-1761, 2005.
[17]G. D. Golden, C. J. Foschini, R. A. Valenzuela, P. W. Wolniansky, “Detection algorithm and initial laboratory results using V-BLAST space-time communication architecture,” Electronics Letters, vol. 35, no. 1, 1999.