فیلترهای چند جمله‌ای مدوله شده با دوره محدود و کاربرد آن‌ها در طبقه‌بندی تصویر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان