دوره و شماره: دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 94، اسفند 1399، صفحه 1455-1918 
مشاهده‌گرهای متعامل غیرخطی درتشخیص عیب‌های حسگری و عملگری در سیستم ماهواره

صفحه 1709-1722

نرگس صادق‌زاده نخودبریز؛ بیژن سلطانی؛ مسعود میرزایی تشنیزی؛ میلاد پسند


حذف نویز سریع در تصویر SAR با استفاده از نمایش تنک

صفحه 1723-1733

جواد عباسی آقا ملکی؛ محمد مهدی موسوی شوشتری


علمی-پژوهشی

طبقه‌بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته

صفحه 1773-1784

مهناز کدخدا؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی؛ فرناز صباحی


کنترل زاویه شار به‌منظور بهبود بازده موتورهای القایی

صفحه 1785-1795

محمدرضا محبی؛ داود عرب خابوری؛ مهیار خسروی


کنترل زیربهینه سیستم‌های سوئیچ‌شونده خطی نامعین

صفحه 1909-1918

مریم بلوچ زاده؛ علی کریم پور؛ ناصر پریز