کنترل تطبیقی مدل‌مرجع غیرمتمرکز در سیستم‌های مقیاس‌بزرگ تأخیری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دماوند - گروه مهندسی برق - تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودسر و املش - گروه مهندسی برق - گیلان

3 دانشکده مهندسی برق - دانشگاه ایلام

چکیده

در این مقاله، مسئله کنترل تطبیقی غیرمتمرکز مدل‌مرجع برای کلاسی از سیستم‌های مقیاس‌بزرگ با تأخیر متغیر بازمان در عبارت به‌هم‌پیوستگی و حالت بررسی می‌شود. برای کاربردهای عملی، عبارت به‌هم‌پیوستگی در سیستم مقیاس‌بزرگ، با یک تابع که حد بالای آن نامعلوم فرض شده، محدود می‌گردد که نیازی به معلوم‌بودن آن در طراحی کنترل‌کننده نیست. تأخیر متغیر بازمان در عبارت به‌هم‌پیوستگی پیوسته، محدود و غیرمنفی بوده و شرط کمتر از یک بودن مشتق آن در اینجا برداشته شده است. با استفاده از تئوری لیاپانوف اثبات می‌گردد که سیستم مقیاس‌بزرگ تأخیری نامعین با یک خطای محدود و کوچک، مدل‌مرجع خطی را دنبال می‌کند. مزیت و کارایی روش پیشنهادی با یک مثال عددی نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decentralized Model Reference Adaptive Control in Delay Large Scale Systems

نویسندگان [English]

  • A. Seid 1
  • S. H. Hashemipour 2
  • S. Danyali 3
1 Department of Electrical Engineering, Damavand branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Roudsar and Amlash Branch, Islamic Azad University, Guilan, Iran
3 Faculty of Electrical Engineering, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

In this paper, the problem of decentralized model reference adaptive control (MRAC) for a class of large scale systems with time varying delay in states and interconnected term are studies. For practical application, upper bounds of the interconnection terms are considered to be unknown and need not to be known for the designing. Time varying delays in the nonlinear interconnection terms are bounded and nonnegative Continuous functions and their derivatives are not necessaries be less than one. Using lyapunov theory proves that the uncertain large-scale time-delay systems track reference model with a bounded and small error. The effectiveness of the proposed approaches is illustrated by a numerical example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large scale system
  • time delay
  • adaptive control
[1] Q. Qu, H. Zhang, T. Feng and H. Jiang, "Decentralized adaptive tracking control scheme for nonlinear large-scale interconnected systems via adaptive dynamic programming," Neurocomputing, vol. 225, pp. 1-10, 2017.
[2] Z. Hu, "Decentralized stabilization of large scale interconnected systems with delays," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 39, pp. 180-182, 1994.
[3] X.-S. Xiao and L. Wu, "Decentralized adaptive tracking of interconnected non-affine systems with time delays and quantized inputs," Neurocomputing, vol. 141, pp. 194-201, 2014.
[4] X. Zhang and Y. Lin, "Adaptive output feedback control for a class of large-scale nonlinear time-delay systems," Automatica, vol. 52, pp. 87-94, 2015.
[5] B. Mirkin, P.-O. Gutman and Y. Shtessel, "Decentralized continuous MRAC with local asymptotic sliding modes of nonlinear delayed interconnected systems," Journal of the Franklin Institute, vol. 351, pp. 2076-2088, 4, 2014.
[6] C.-C. Hua, J. Leng and X.-P. Guan, "Decentralized MRAC for large-scale interconnected systems with time-varying delays and applications to chemical reactor systems," Journal of Process Control, vol. 22, pp. 1985-1996, 2012.
[7] C. He, J. Li and L. Zhang, "Decentralized adaptive control of nonlinear large‐scale pure‐feedback interconnected systems with time‐varying delays," International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 29, pp. 24-40, 2015.
[8] مهدی ثواقی، علیرضا جلیلیان، کنترل سلسله مراتبی برای جبران سازی ولتاژ در ریز شبکه‌های جزیره‌ای، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره 2، دوره 41، صفحه 25-30، 1390
[9] J. Y. H. Yau, "Robust decentralized adaptive control for uncertain large-scale delayed systems with input nonlinearity," Chaos, Solitons and Fractals, vol. 39, pp. 1515-1521, 2009.
[10] S. S. X. Yan, C.Edwards, "Global time-delay dependent decentralized sliding mode control using only output information," proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control and 28th Chinese Control Conference, Shanghai, China, pp. 6709-6714, 2009.
[11] H. Wu and M. Deng, "Robust adaptive control scheme for uncertain non-linear model reference adaptive control systems with time-varying delays," IET Control Theory & Applications, vol. 9, pp. 1181-1189, 2015.
[12] مسعود سیدسخا، حامد خراطی، فرزاد هاشم زاده، کنترل تطبیقی سیستم کنترل از راه دور باوجود نامعینی‌های دینامیکی و نامعینی در شتاب گرانشی، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره 3 دوره 46، صفحه 233-239، 1395
[13] C. Hua, X. Guan and P. Shi, "Decentralized robust model reference adaptive control for interconnected time-delay systems," Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 193, pp. 383-396, 2006.
[14] B. Mirkin and P.-O. Gutman, "Adaptive following of perturbed plants with input and state delays," 9th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), pp. 865-870, 2011.
[15] M. S. Mahmoud and P. Shi, "Robust stability, stabilization and ℋ∞ control of time‐delay systems with Markovian jump parameters," International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 13, pp. 755-784, 2003.
[16] H. Wu, "Decentralised adaptive robust control of uncertain large-scale non-linear dynamical systems with time-varying delays," IET control theory & applications, vol. 6, pp. 629-640, 2012.