ناقل جریان نسل دوم کلاس AB مبتنی بر حلقه تراخطی با مقاومت ورودی بسیار پایین

نویسنده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی برق

چکیده

در این مقاله یک ناقل جریان نسل دوم (CCII) کلاس AB جدید مبتنی بر حلقه تراخطی با مقاومت ورودی بسیار پایین بر اساس تکنیک فیدبک جریانی مثبت ارائه شده است و عملکرد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای اطمینان از عملکرد صحیح مدار و نتایج حاصله تأثیر تغییرات دما، ولتاژ آستانه، تغییرات W/L و همین‌طور تأثیر تغییرات VDD بر این ساختار توسط تحلیل مونت‌کارلو برای سی بار اجرا با خطای 3 % بررسی شده است که عملکرد خوب مدار پیشنهادی را تثبیت می‌کند. مقاومت ورودی پایه X تا فرکانس‌های حدود MHz 10 در محدوده بسیار پایین و در حدود mΩ 0.83 به‌دست آمده است. مدار دارای آفست جریانی بسیار کم nA 12.3 و آفست ولتاژی حدود mV 17.2 می‌باشد. بهره جریانی مدار یک و پهنای باند حالت جریان آن MHz 900 می‌باشد. همچنین بهره ولتاژی مدار 0.964 با پهنای باند حالت ولتاژ MHz 600 به‌دست آمده است. مدار CCII پیشنهادی توسط نرم‌افزار HSPICE و با تکنولوژی TSMC CMOS µm 0.18 شبیه‌سازی شده است. ولتاژ تغذیه برای این مدار V ±1.5 و جریان تغذیه µA 10 در نظر گرفته شده است و مصرف توان مدار µW 304.28 برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Class AB Ultra Low Input Impedance Trans-linear Based Second Generation Current Conveyor

نویسنده [English]

  • K. Monfaredi
Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper a novel class AB, ultra-low input impedance trans-linear based second generation current conveyor utilizing current positive feedback technique is proposed and the principle of its operation is discussed. In order to verify the performance of the proposed structure and also the achieved results the effect of temperature, threshold voltage, W/L and VDD variations is investigated on the circuit applying Monte Carlo analysis with thirty runs including 3 percent error which proves the robustness of the proposed technique. The input impedance of port X remains at relatively low values of about 0.83mΩ to frequencies up to 10MHz. The circuit has ultra-low offset current of 12.3nA and offset voltage of 17.2mV. It has current gain of 1.000 and current signal bandwidth of 900MHz. The voltage gain of 0.964 with voltage signal bandwidth of 600MHz is also achieved. The proposed CCII is simulated with HSPICE in TSMC 0.18µm CMOS technology. ±1.5V supply voltage with 10µA bias current is considered and the power dissipation of 304.28µW is measured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second generation current conveyor
  • class AB
  • trans-linear
  • input impedance
  • current positive feedback
  • Monte Carlo