بهبود عملکرد فیلترهای هارمونیکی جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو برای کوره‌های قوس الکتریکی با آنالیز حساسیت و استفاده از نتایج عملی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

کوره‌های قوس الکتریکی که برای ذوب و بازیابی فلزات در کارخانه‌های فولادسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به علت ماهیت قوس و فرآیند ذوب مشکلات عدیده کیفیت توان نظیر عدم تعادل ولتاژ و جریان، فلیکر، هارمونیک و ضریب توان پایین را ایجاد می‌کنند. جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو، یک تجهیز کارآمد جهت تأمین توان راکتیو کوره‌های قوس الکتریکی و بهبود پارامترهای کیفیت توان آن‌ها است که لازم است طراحی فیلترهای هارمونیکی آن انجام شود. در این مقاله جهت طراحی فیلترهای هارمونیکی، علاوه بر قیود هارمونیکی، قید بررسی رزونانس‌های موازی سیستم در بلوک دیاگرام پیشنهادی در نظر گرفته شده و با استفاده از آن بهینه‌سازی بین میزان هارمونیک‌های جریان و ولتاژ و دامنه رزونانس‌های موازی سیستم انجام می‌گیرد. جهت احتراز از رزونانس‌های موازی، آنالیز حساسیت نسبت به تغییر پارامترهای مختلف فیلتر نظیر خازن، سلف و مقاومت میراکننده فیلتر نوع C و نسبت به تغییر در ساختار شبکه انجام خواهد شد. همچنین با اندازه‌گیری عملی هارمونیک‌های کوره‌های قوس 200 تنی یک مجتمع فولاد، طراحی و بهبود عملکرد فیلترهای هارمونیکی جبران‌کننده‌های استاتیکی آن مجتمع با استفاده از روش پیشنهادی انجام‌شده و مقاومت بهینه فیلتر هارمونیکی نوع C تعیین می‌گردد. همچنین پس از در مدار آمدن جبران‌کننده، میزان بهبود هارمونیک‌های جریان با اندازه‌گیری عملی نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


   [1]      M. Gol, O. Salor, B. Alboyacı, B. Mutluer, I. Çadırcı, and M. Ermis, “A new field-data-based eaf model for power quality studies,” IEEE Transaction on Industry Application, vol. 46, no. 3, pp. 1230-1242, 2010.
   [2]      I. Vervenne, K. Van Reuse, and R. Belmans, “Electric arc furnace modelling from a power quality point of view,”  9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilization, vol. 1, no. 6, pp. 9-11, 2007.
   [3]     R. Grunbaum, P. Ekstrom and A.A. Hellstrom, “Powerful reactive power compensation of a very large electric arc furnace,” Fourth International Conference on Power Engineering Energy and Electrical Drives (POWERENG), pp. 277-282, 2013.
   [4]      IEEE power and energy society, IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems, IEEE std. 519, pp. 1-26, 2014.
   [5]      J. Arrillaga, and N.R. Watson, Power System Harmonics, New York, Wiley Publication, 2003.
   [6]      A.A. Gomez, J.J. M. Durango, and A.E. Mejia, “Electric arc furnace modeling for power quality analysis,” ANDESCON IEEE, pp. 1-6, 2010.
   [7]      T.J. Dionise, “Assessing the performance of a static var compensator for an electric arc furnace,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, no. 3, pp. 1619-1629, 2014.
   [8]      M.B. Marz, “Harmonic simulations for filter design at a large industrial load,” IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, vol. 2, pp. 1080-1087, 2000.
   [9]      M.R. Vatani, D. Solati Alkaran, M.J. Sanjari, and G.B. Gharehpetian, “a practical method for optimized reactive power sharing among passive filters,” International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Cordoba, 2014.
[10]      C.J. Chou, C.W. Lio, J.Y. Lee, and K. D. Lee, “Optimal planning of large passive-harmonic-filters set at high voltage level,” IEEE Transaction on Power Systems, vol. 15, no. 1, pp. 433-441, 2000.
[11]      R. Horton, R. Dugan, and D. Hallmark, “Novel design methodology for c-type harmonic filter banks applied in HV and EHV networks,” IEEE Transmission and Distribution Conference and Exposition, pp.1-6, 2012.
[12]      Y. Xiao. J. Zhao, and S. Mao, “Theory for the design of  c-type filter,” IEEE Conference on Harmonics and Quality of Power, pp. 11-15, 2004.
[13]      R. Dwyer, H.V. Nguyen, and S.G. Ashmore, “C Filters for wide-bandwidth harmonic attenuation with low losses,” IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, vol. 4, pp. 2955-2960, 2000.
[14]      J.C. Das, “Passive filters-potentialities and limitations,” IEEE Transaction on Industry Application, vol. 40, no. 1, pp. 232-241, 2004.
[15]      S.H.E. Abdel Aleem, A.F. Zobaa, and M. Abdel Aziz, “Optimal c-type passive filter based on minimization of the Voltage harmonic distortion for nonlinear loads,” IEEE Transaction on Industrial Electronic, vol. 59, no. 1, pp. 281-289, 2012.
[16]      Y.S. Cho, and H. Cha, “Single-tuned passive harmonic filter design considering variances of tuning and quality factor,” Journal of International Council on Electrical Engineering, vol. 1, no. 1, pp. 7-13, 2011.
[17]      C.O. Gerçek, M. Ermis, A. Ertas, K.N. Kose, and O. Ünsar, “Design, implementation, and operation of a new c-type 2nd Harmonic Filter for Electric Arc and Ladle Furnaces”, IEEE Transaction on Industry Application,  vol. 47, no. 4, pp. 1545-1557, 2011.
[18]      N.G. Hingorani, and L. Gyugyi, Understanding FACTS-Concepts and technology of flexible Ac transmission systems, New York, 1999.
[19]      K.P. Lin, and M.H. Lin, “An advanced computer code for single-tuned harmonic filter design,” Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference, pp. 107-115, 1997.
[20]      B. Badrzadeh, K.S. Smith, and R.C. Wilson, “Designing passive harmonic filters for an aluminum smelting plant,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 47, no. 2, pp. 973-983, 2011.