مبدل dc- dc افزاینده تک‌ورودی-چندخروجی توسعه‌یافته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این مقاله تحلیل ساختاری از مبدل dc- dc افزاینده تک‌ورودی-چندخروجی شامل یک سلف ارائه شده‌است. خروجی‌های این مبدل مستقل و منفصل از هم هستند و در کاربردهایی که نیاز به سطوح ولتاژ چندگانه (مجزا) و مستقل از هم به همراه شارش جریان یک‌سویه باشد، به کار می‌رود. لازم به ذکر است که حجم و اندازه مبدل موردنظر به‌دلیل دارابودن تنها یک سلف کاهش یافته‌است. از مزایای اصلی این ساختار می‌توان به عدم وجود ترانسفورماتور، امکان ساخت به‌صورت ماژولار و امکان کلیدزنی در فرکانس‌های بالا اشاره کرد. در این مقاله اصول عملکرد ساختار مذکور توضیح داده شده و تجزیه و تحلیل دقیق این ساختار انجام گرفته‌است. نتایج آزمایشگاهی مؤید صحت عمل‌کرد مبدل مستقیم- مستقیم کاهنده تک ورودی- چندخروجی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developed Single-Input Multi-Output DC-DC boost Converter

نویسندگان [English]

  • S. Bahravar
  • K. Abbaszadeh
  • J. Olamaei
Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University South-Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article the structural analysis of a single-input-multiple-output DC-DC boost converter including only one inductor is presented. The outputs of the converter are independent and detached from one another and, hence, the converter can be employed in such applications that require multiple and independent voltage levels (individual) with unidirectional current flow. Moreover, the size of the proposed converter is decreased because of having only one inductor. The main advantages of the proposed structure is the lack of transformer which leads to allowing for modular construction and the possibility for switching at high frequencies. In this paper, the operating principles of mentioned structure are explained and accurate analysis of this structure are conducted. Finally, the experimental results of this single-input-multiple-output DC-DC multiplier converter are presented in detail verifying the operation of this structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DC-DC converter
  • single-input-multiple-output DC-DC multiplier converter
  • developed DC-DC
  • converter
[1]      E. Babaei, O. Abbasi, S. Sakhavati, “An overview of different topologies of multi-port dc/dc converters for dc renewable energy source applications. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON),” International Conference on IEEE. pp. 1-6, 2016.
[2]      A. Nami, F. Zare, A. Ghosh, F. Blaabjerg, “Multi-output DC–DC converters based on diode-clamped converters configuration: topology and control strategy, ” IET power electronics, vol. 3, no. 2, pp. 197-208, 2010.
[3]      L. Müller, J. W. Kimball, “High gain DC–DC converter based on the Cockcroft–Walton multiplier, ” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 9, pp. 6405-6415, 2016.
[4]      لیلا محمدیان، ابراهیم بابائی، محمدباقر بناءشریفیان، "ارائه روش جدیدی برای مدل‌سازی مبدل کاهنده- افزاینده دو سویه با استفاده از شیوه جدیدی از روش گراف سیگنال جریان و به کارگیری آن در سیستم مدیریت انرژی خودروی برقی"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 2، صفحات 221 تا 235، تابستان 1395.
[5]      J. C. Rosas-Caro, J. M. Ramirez, F. Z. Peng, A. Valderrabano, “A DC–DC multilevel boost converter,” IET Power Electronics, vol. 3, no. 1, pp. 129-137, 2010.
[6]      J. Pou, R. Pindado, D. Boroyevich, “Voltage-balance limits in four-level diode-clamped converters with passive front ends,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 52, no. 1, pp. 190-196, 2005.
[7]      H. Ertl, T. Wiesinger, J. W. Kolar, “Active voltage balancing of DC-link electrolytic capacitors,” IET Power Electronics, vol. 1, no. 4, pp. 488-496, 2008.
[8]      A. A. Boora, F. Zare, A. Ghosh, “Multi-output buck–boost converter with enhanced dynamic response to load and input voltage changes,” IET power electronics, vol. 4, no. 2, pp. 194-208, 2011.
[9]      A. Nami, F. Zare, G. Ledwich, A. Ghosh, F. Blaabjerg, “A new configuration for multilevel converters with diode clamped topology,” International Power Engineering Conference IEEE, pp. 661-665, 2007.
[10]      H. Behjati, A. Davoudi, “Single-stage multi-port DC–DC converter topology,” IET Power Electronics, vol. 6, no. 2, pp. 392-403, 2013.
[11]      D. Ma, W. H. Ki, C. Y. Tsui, “A pseudo-CCM/DCM SIMO switching converter with freewheel switching,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 38, no. 6, pp. 1007-1014, 2003.
[12]      H. Behjati, A. Davoudi, A multi-port converter with independent outputs for vehicular applications,” In Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), pp. 1-5, 2011.
[13]      R. L. Lin, C. R. Pan, K. H.Liu, “Family of single-inductor multi-output DC–DC converters,” in Proc. PEDS, pp. 1216-1221, 2009.
[14]      H. Behjati, A. Davoudi, “A multiple-input multiple-output DC–DC converter,” IEEE Trans. Ind. Appl, vol. 49, no. 3, pp. 1464-1479, 2013.
[15]      D. Trevisan, W. Stefanutti, P. Mattavelli, P. Tenti, “FPGA control of SIMO DC–DC converters using load current estimation,” in Proc. IECON, pp. 6, 2005.
[16]      S. Chakraborty, A. K. Jain, N. Mohan, “A novel converter topology for multiple individually regulated outputs,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 21, no. 2, pp. 361-369, 2006.
[17]      A. A. Boora, A. Nami, F. Zare, A. Ghosh, F. Blaabjerg, “Voltage-sharing converter to supply single-phase asymmetrical four-level diode-clamped inverter with high power factor loads,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 25, no. 10, pp. 2507-2520, 2010.
[18]      R. Prem, S. Manmadhan, V. K. Devi, “Wireless control of DC–DC converter,” in Proc. Power and Energy Systems Conference: Towards Sustainable Energy, pp. 1-6, 2014.
[19]      J. D. Dasika, B. Bahrani, M. Saeedifard, A. Karimi, A. Rufer, “Multivariable control of single-inductor dual-output buck converters,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 4, pp. 2061-2070, 2014.
[20]      J. Weinstein, S. C. Huerta, Z. Zhao, J. Mincey, Z. Moussaoui, “Optimized phase positioning for minimizing input filter requirements in single-input multiple-output switch-mode power supplies,” in Proc. APEC, pp. 455-459و2014.
[21]      A. P. Dancy, R. Amirtharajah, A. P. Chandrakasan, “High-efficiency multiple-output DC–DC conversion for low-voltage systems,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 8, no. 3, pp. 252-263, 2000.
[22]      E. C. dos Santos, “Dual-output dc–dc buck converters with bidirectional and unidirectional characteristics,” IET Power Electronics, vol. 6, no. 5, pp. 999-1009, 2013.
[23]      M. Belloni, E. Bonizzoni, F. Maloberti, “On the design of single-inductor double-output DC–DC buck , boost and buck-boost converters,” in Proc. ICECS,. pp. 626-629, 2008.
[24]      D. Gunasekaran, L. Qin, U. Karki, Y. Li, F. Z. Peng, “Multi-level capacitor clamped DC–DC multiplier/divider with variable and fractional voltage gain-an (n/m) X DC–DC converter,” in Proc. APEC, pp. 2525-2532, 2016.
[25]      J. Yang, Z. He, H. Pang, G. Tang, “The hybrid-cascaded DC–DC converters suitable for HVDC applications,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 10, pp. 5358-5363, 2015.
[26]      N. Deshpande, R. D. Chavhan, N.Deshpande, “Coupled inductor based single-input multiple-outputs boost converter, ” in Proc. AEEICB, pp. 126-130,2017.
[27]      R.J. Wai, K. H. Jheng, “High-efficiency single-input multiple-output DC–DC converter,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 2, pp. 886-898, 2013.
[28]      W. Huang, J. A. A. Qahouq, Z. Dang, “CCM–DCM power-multiplexed control scheme for single-inductor multiple-output DC–DC power converter with No cross regulation,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 2, pp. 1219-1231, 2017.
[29]      محسن کربعلی زاده، نوید رضا ابجدی، غلامرضا عرب مارکده، جعفرسلطانی، "کنترل تطبیقی با خطی سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی مستقیم- مستقیم "، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 44، شماره 1، صفحات 33 تا 42، بهار 1393.
[30]      B. Wu, S. Li, Y. Liu, K. M. Smedley, “A new hybrid boosting converter for renewable energy applications,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 2, pp. 1203-1215, 2016.
[31]      S. Bahravar, H. M. Mahery, E. Babaei, M.Sabahi, “Mathematical modeling and transient analysis of DC–DC- buck-boost converter in CCM,” in Proc. IICPE, pp. 1-6,2012.
[32]      S. Bahravar, E. Babaei, S. H.Hosseini, “New cascaded multilevel topology with reduced variety of magnitudes of dc voltage sources,” in Proc. IICPE, pp. 1-6, 2012.
[33]      E. Babaei, S. Laali, S. Bahravar, “A new cascaded multi-level inverter topology with reduced number of components and charge balance control methods capabilities,” Electric Power Components and Systems, vol. 43, no. 19, pp. 2116-2130, 2015.