کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
ارائه روشی برای بخش‌بندی پویای پایگاه مشتریان در سیستم هوش تجاری تطبیق‌پذیر

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1259-1271

غزل قنبری پناه؛ اسلام ناظمی؛ سعیده رجائی هرندی


مقاوم‌سازی موقعیت‌یابی در برابر فریب GPS با استفاده از سامانه‌های INS و Loran-C

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1365-1377

محمد مجیدی؛ علیرضا عرفانیان؛ حمید خالوزاده


استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب

دوره 45، شماره 3، آذر 1394، صفحه 89-96

سیامک عبداله‌زاده؛ محمدعلی بالافر؛ لیلی محمدخانلی