نویسنده = شریعتی‌نسب، رضا
ارائه یک روش برای محاسبه‌ی ماتریس تبدیل وابسته به فرکانس خطوط انتقال به شکل هموار

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1665-1679

رامین زحمتی؛ رضا شریعتی نسب؛ حسین الیاسی


استخراج مدل وابسته به فرکانس سیستم زمین در حوزه زمان جهت تحلیل عمل‌کرد صاعقه در خطوط انتقال

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 793-804

جواد قلی نژاد؛ رضا شریعتی نسب؛ کیهان شش یکانی


طراحی حفاظت نیروگاه‌های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله‌های صاعقه‌گیر

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 89-100

رضا شریعتی‌نسب؛ بهزاد کرمانی کوشه؛ حمیدرضا نجفی


مدل‌سازی و تحلیل حالت گذرای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه در سیستم‌های فتوولتائیک

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 583-594

رضا شریعتی‌نسب؛ بهزاد کرمانی؛ حمیدرضا نجفی