نویسنده = شایقی، حسین
کنترل‌کننده مقاوم تطبیقی بار فرکانس مبتنی بر یادگیری تقویتی برای یک سیستم قدرت به‌هم‌پیوسته شامل SMES

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 381-390

عادل اکبری مجد؛ حسین شایقی؛ حمید محمدنژاد؛ عبداله یونسی