جایابی بهینه سکشنالایزر و خازن برای افزایش بهره‌وری سیستم توزیع شهرک صنعتی خوی با منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

در این مقاله، به جایابی همزمان انواع منابع تولید پراکنده، خازن و سکشنالایزر برای افزایش بهره‌وری سیستم توزیع پرداخته شده است. بعد از جایابی ادوات بر اساس مدل بار ثابت، عملکرد شبکه بر اساس شاخص‌های فنی تحت مدل بار متغیر با ولتاژ و فرکانس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. توربین بادی و فتوولتائیک، منابع تولید پراکنده تجدیدپذیری هستند که در این مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاهش تلفات توان اکتیو و راکتیو، بهبود شاخص ولتاژ و شاخص‌های قابلیت اطمینان توابع هدفی هستند که در بهینه‌سازی مکان و اندازه ادوات در نظر گرفته می‌شوند. برای حل مسئله جایابی بهینه ادوات از الگوریتم ترکیبی پیشنهادی متشکل از الگوریتم کرم شب‌تاب و الگوریتم ازدحام ذرات به‌صورت چندهدفه استفاده شده است. علاوه بر این از روش فازی برای انتخاب بهترین ذره از صفحه پارتو به‌عنوان بهینه‌ترین پاسخ مسئله استفاده می‌شود. روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع استاندارد 69 شینه IEEE و سیستم توزیع واقعی از شبکه برق‌رسانی شهرستان خوی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی نتایج نشان از کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی در بهبود شاخص‌های فنی شبکه توزیع با جایابی همزمان ادوات را داراست.

کلیدواژه‌ها