ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

بهره‌بردارن شبکه‌های الکتریکی به منظور جبران‌سازی توان راکتیو، افزایش کیفیت توان، کاهش نوسانات ولتاژ و فلیکر، از ادواتی نظیر SVC استفاده می‌نمایند. میزان اثربخشی تجهیزات ذکرشده در شبکه قدرت جهت کاهش نوسانات ولتاژ، فلیکر و جبران توان راکتیو، نیازمند افزایش سرعت پاسخ‌گویی این تجهیزات می‌باشد. در هنگام طراحی این تجهیزات جبران‌ساز، جهت افزایش سرعت پاسخ‌گویی باید به قسمت‌های مختلف آن‌ها از قبیل مدارهای کنترلی، مدارهای اندازه‌گیری توان راکتیو و اکتیو و ادوات کلیدزنی دقت نمود. در این مقاله سعی شده است با محاسبه توان راکتیو و اکتیو در زمان‌های کم‌تر از نیم سیکل و حذف هارمونیک‌های مزاحم در مدار اندازه‌گیری، سرعت پاسخ‌گویی SVC را به حد قابل قبول رساند. بر این اساس، معادلات توان اکتیو و راکتیو  به‌گونه‌ای استخراج شده‌اند که در مدت یک- هشتم سیکل قابل محاسبه می‌باشند. ضمناً برای حذف هارمونیک‌ها، از یک فیلتر مقایسه‌ای سریع با ساختار بسیار ساده بر مبنای مدار شکاف فرکانس اصلی استفاده شده است. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار EWB512 طراحی و ساخته شده، و نهایتاً مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان برای بررسی کیفیت روش پیشنهادی، یک کوره قوس الکتریکی در صنایع فولادسازی با استفاده از نرم‌افزار EMTP مدل‌سازی و مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting High Speed Measuring Method for Optimal Capacity Utilization of SVC to Reduce Flicker in Electric ARC Furnaces

نویسندگان [English]

  • M. R. Asban
  • J. Aghaei
  • T. Niknam
  • S. N. Hashemipour
Department of Electrical and Electronics Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Electrical systems operators implement compensating equipment like SVC to compensate reactive power, enhance power quality, reduce voltage fluctuations and flicker. The effectiveness of utilizing these devices to compensate reactive power and decrease voltage fluctuations and flicker depends increasing their response speed. In the designing of these equipment, their response speed can be enhanced in different parts of these devices including control circuit, active and reactive power measurement circuits and switching devices. In this paper, it is tried to achieve a desired response speed by the aid of calculating the active and reactive power in the time less than a half-cycle and removing disturbing harmonics. Accordingly, the active and reactive power equations are derived in such a way that they are calculated within one-eighth cycle. Also, to exclude the harmonics, a simple and fast comparing filter based on the notch circuit in the main frequency is used. The proposed methodology has been designed and manufactured using EWB512 software. Finally, to evaluate the quality of the proposed method, an electric arc furnace in a steal company has been simulated and studied in the EMTP simulation package.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Switching
  • harmonic
  • flicker
  • power quality
  • Filter
  • electric arc furnace
[1] H. Samet, and A. Mojallal, “Enhancement of electric arc furnace reactive power compensation using Grey-Markov prediction method,” IET Gener. Transm. Distrib., vol. 8, no. 9, pp. 1626–1636, 2014.
[2] H. Samet, and M. Parniani, “Predictive method for improving svc speed in electric arc furnace compensation,” IEEE Trans. Power Del., vol. 22, no. 1, pp. 732–734, 2007.
[3] M. A. Gomez-Martinez, A. Medine, and C. R. Fuerte-Esquivel, “Ac arc furnace stability analysis based on bifurcation theory,” IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib., vol. 153, no. 4, pp. 463–468, 2006.
[4] M. Cernan, and J. Tlusty, “Study of the susceptance control of industrial Static VAr Compensator,” 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), pp. 538–541, 2015
[5] T. J. E. Miller, “Reactive power control in electric systems,” John-Wiley, 1982.
[6] L. Tey, P. So, and Y. Chu, “Improvement of power quality using adaptive shunt active filter,” IEEE Trans. Power Del., vol. 20, no. 2, pp. 1558–1568, 2005.
[7] J. M. Gonzalez, C. A. Canizares, and J. M. Ramoirez, “Stability modeling and comparative study of series vertical compensators’, IEEE Trans. on Power Del., vol. 25, no. 2, pp. 1093–1103, 2010.
[8] P. K. Dash, S. Morris, and S. Mishra, “Design of a nonlinear variable gain fuzzy controller for FACTS devices,” IEEE Trans. on Control Syst. Tech., vol. 12, no. 3, pp. 428–438, 2004.
[9] C. F. Lu, and C. F. Juang, “Evolutionary fuzzy control of flexible ac transmission system,” IEE Proc.-Gener., Transm. Distrib., vol. 152, no. 4, pp. 441-448, 2005.
[10] C. F. Lu, C. H. Hsu, and C. F. Juang, “Coordinated control of flexible ac transmission system device using an evolutionary fuzzy lead-lag controller with advanced continuous ant colony optimization,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 1, pp. 385–392, 2012.
[11] G. Carpinelli, F. Iacovone, A. Russo and P. Varilone, “Chaos-based modeling of dc arc furnaces for power quality issues’, IEEE Trans. Power Del., vol. 19, no. 4, pp. 1869–1876, 2004.
[12] G. Carpinelli, F. Iacovone, A. Russo and P. Varilone, “A new frequency domain approach for flicker planning studies,” IEEE Trans. Power Del., vol. 18, no. 2, pp. 631–638, 2003.
[13] N. Gibo, K. Yukihira, K. Deno, and Y. Nagasaka, “Reduction of svc capacity by flicker control using parallel band-pass filters,” 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), pp. 1–6, Sep. 2010.
[14] J. Guo, X. Xiao, and T. Shun, “Discussion on instantaneous reactive power theory and currents physical component theory,” 15th Int. Conf. on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), pp. 427–432, 2012.
[15] H. Samet, I. Masoudipour, and M. Parniani, “New reactive power calculation method for electric arc furnaces,” Measurement, vol. 81, pp. 251–263, 2016.
[16] Y. J. Hsu, K. H. Chen, P. Y. Huang, and C. N. Lu, “Electric arc furnace voltage flicker analysis and prediction,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 60, no. 10, pp. 3360–3368, 2011.
[17] D. B. Kulkarni, and G. R. Udupi, “ANN-Based SVC Switching at Distribution Level for Minimal-Injected Harmonics,” IEEE Trans. on Power Del., vol. 25, no. 3, pp. 1978–1985, 2010.
[18] M. Asban, J. Aghaei, T. Niknam and M. Akbari, “Designing Static Var Compensator capacity to enhance power quality in electric arc furnaces,” Simulation: International Transaction of the Socitey for Modeling and Simulation, vol. 93, no. 6, pp. 515-525, 2017.
[19] T. L. Morello, S. Dionise, and T. J. Mank, “Comprehensive analysis to specify a static VAr compensator for an electric arc furnace upgrade,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 51, no. 6, pp. 4840–4852, 2015.
[20] T. J. Dionise, “Assessing the performance of a static VAr compensator for an electric arc furnace’, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, no. 3, pp. 1619–1629, 2014.